april 2019

Inleiding

Exploitatiemaatschappij Pinckaers Gronsveld B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en over de rechten die u heeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u ons bereiken via onderstaande contactgegevens:

Contactgegevens

Exploitatiemaatschappij Pinckaers Gronsveld B.V.

Stationsstraat 44

6247 BL Gronsveld

info@pinckaers-gronsveld.nl

https://www.pinckaers-gronsveld.nl/

043-4081251

KvK: 14604690

Persoonsgegevens die wij verwerken

Exploitatiemaatschappij Pinckaers Gronsveld B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam;

– Geslacht;

– Geboortedatum (personeelsleden)

– Geboorteplaats (personeelsleden)

– Adresgegevens;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– Nummer paspoort/rijbewijs;

– Kenteken Stallingsobject;

– Chassisnummer Stallingsobject;

– Bankrekeningnummer;

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, door het invullen van ons contactformulier op de website, in correspondentie en telefonisch, via social media zoals LinkedIN, Facebook en Instagram, en door het verstrekken van stukken waarop deze gegevens te vinden zijn.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Exploitatiemaatschappij Pinckaers Gronsveld B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het uitvoeren van een overeenkomst die wij met u sluiten;

– Het afhandelen van uw betaling;

– Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

– Verzenden van onze nieuwsbrief en aanbiedingen per e-mail (met uw toestemming);

-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

– Om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens op grond van één of meerdere van onderstaande grondslagen:

 • Uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, dan zullen wij dat afzonderlijk aan u vragen. Indien u deze toestemming niet geeft, dan kan dat betekenen dat wij onze diensten mogelijk niet, dan wel niet naar behoren, kunnen verlenen;
 • Om uitvoering te kunnen geven aan de met u gesloten overeenkomst;
 • Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • Omdat wij daar gerechtvaardigde belang bij hebben, zoals:
  • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze diensten;
  • Het onder uw aandacht brengen van nieuws en evenementen afkomstig van onze onderneming (indien er sprake is van een bestaande klantrelatie);
  • De bescherming van onze financiële belangen;
  • Verbetering van onze website;
  • De verbetering van onze dienstverlening;
  • Beveiliging en beheer van onze systemen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Exploitatiemaatschappij Pinckaers Gronsveld B.V.neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Exploitatiemaatschappij Pinckaers Gronsveld B.V.) tussen zit.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Exploitatiemaatschappij Pinckaers Gronsveld B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Om te kunnen voldoen aan onze fiscale bewaarplicht, bewaren we financiële gegevens 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Exploitatiemaatschappij Pinckaers Gronsveld B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Indien u bij onze caravan- en camperstalling klant bent, dan verzoeken wij u om een naamplaatje met uw naam en kenteken achter het voorraam van het kampeermiddel te plaatsen, zodat wij de kampeermiddelen en de eigenaren kunnen identificeren. Andere klanten van onze stalling kunnen hiervan ook kennisnemen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (zoals onze ICT provider), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Exploitatiemaatschappij Pinckaers Gronsveld B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Exploitatiemaatschappij Pinckaers Gronsveld B.V. uw persoonsgegevens niet aan andere derden zonder uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Exploitatiemaatschappij Pinckaers Gronsveld B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Exploitatiemaatschappij Pinckaers Gronsveld B.V. en heeft u het recht op  gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via de contactgegevens die zijn genoemd eerder in deze privacyverklaring. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Exploitatiemaatschappij Pinckaers Gronsveld B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wij streven er echter na om in geval van vragen, opmerkingen of klachten, er steeds met u uit te komen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Exploitatiemaatschappij Pinckaers Gronsveld B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens treft u eerder in deze verklaring aan.

Exploitatiemaatschappij Pinckaers Gronsveld B.V. kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. We raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.